طنز کوتاه دیرین دیرین با موضوع « تحریمیم میفهمی؟! »

تحریم ها باید برداشته شود تا مشکل محیط زیست حل شود، تا مشکل آب خوردن مردم حل شود!!!