راه شب (دهمین قسمت از مستند پیاده روی اربعین)

اختصاصی مستضعفین /در زمان صدام برای پیاده روی اربعین باید از راه های صعب العبور و باغ ها حرکت میکردیم ودر شب مسیرمان را طی میکردیم در غیر این صورت نیروهای امنیتی و بعثی ها ما را اذیت میکردند.