نماهنگ سربلند تاریخ

نماهنگ سربلند تاریخ با اجرای گروه سرود طاها در خانه موسیقی بسیج آماده نمایش شد.