برخورد سنگین داور با بازیکن

در فیلم پیش رو شاهد تصاویری از برخورد داور با بازیکن هستید.