تجربه های تلخ در فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

تجربه های تلخ در فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )