این قسمت : پست مدرن

154
10 آذر 1394

این قسمت : پست مدرن به عقیده برخی مورخان، دوران دیرین دیرین، سرآغاز عصر پست مدرنیزم بود، میگید نه ببینید www.dirindirin.ir

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x