دیرین دیرین - یاد گیرنده (باز پخش)

این قسمت : یاد گیرنده ( باز پخش) این انیمیشن کوتاه، داستان مردی است که یاد نمیگیرد! تا اینکه در آخر داستان، باز هم یاد نمی گیرد!! www.dirindirin.ir