دیرین دیرین - نون تو روغن

این قسمت : نون تو روغن امروز استثنا” و بر خلاف همیشه که آیتم آموزنده و فرهنگ سازانه داشتیم، یه آیتم خیلی آموزنده و خیلی فرهنگسازانه داریم! امیدوارم آموخته و فرهنگساخته شوید! www.dirindirin.ir