موشن گرافیک «گذشته ها گذشته» قسمت اول، مذاکره با انگلیس

این موشن گرافیک چندقسمتی به بازخوانی تاریخچه مذاکرات متعدد ایران و کشورهای استکباری میپردازد که در هرکدام از آنها ضررهای بسیاری به کشور وارد شد.