دونقطه، دکتر احمد توکلی، رابطه با آمریکا حلال مشکلات نیست

قسمت پنجم «دونقطه» در گفتگو با دکتر احمد توکلی،نماینده مجلس شورای اسلامی، توسط سفیرفیلم منتشر شد.