بیانات امام خامنه ای پس از حادثه کوی دانشگاه 78

سخن من به دانشجویان این است که مراقب دشمن باشید و از شناسایی غریبه ها که در لباس خودی، در همه جا داخل می شوند، غفلت نکنید، دستهای پنهان را ببینید. هیچکس به خاطر غفلت و برهم گذاشتن چشمها ستایش نمی شود و اگر بر فرد غافل ضربه ای وارد شد ، اولین کسی که مسؤول و مذموم است، خود اوست. دانشجو قشر فاخر و با ارزشی است و دشمن دانشجو را هدف گرفته است و چند سال است که می کوشند تا بلکه بتوانند دانشجویان را در مقابل نظام قرار دهند؛ اما موفق نشدند و از این پس نیز موفق نخواهند شد.