کنسرت خنده دارترین شوخی های بامزه

قسمتی از اجرای حسن ریوندی در تهران ، که آیتم های بسیار ویژه و جالبی در آن گنجانده شده است . www.hasanreyvandi.com