دونقطه، فواد ایزدی، زیر تیغ قطعنامه !

قسمت پانزدهم فیلم «دونقطه» در گفتگو با دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاست خارجه و روابط بین الملل منتشر شد.