انحراف بورس از مسیر اصلی

چرا بازار بورس تشکیل شد و این بازار چگونه از مسیر اصلی خود منحرف شد؟