کلیپ تحلیلی/180 درجه اختلاف فاز

کلیپ تولیدی 180 درجه اختلاف فاز نگاهی دارد به فاصله زیاد اختلاف قرائت های تهران و واشنگتن از متن جمع بندی وین