رحیم پور از فتوای تاریخی امام خمینی علیه توافق بد میگوید

من فکر میکردم دشمن انقدر با هوش باشد که در مقابل دولتی که قائل به عقب نشینی است چند صباحی عقب نشینی کند تا حداقل دهان مخالفان توافق بد را ببندد ولی اینها اینقدر هم راضی نمیشوند که امتیازی بدهند.