شهيد گمنام ،سردار نادر مهدوي

شهيد مهدوي مظهر استقامت ما در برابر كيد و مكر شياطين است و ظهور اين جوانان كه بي مهابا دل به درياي عشق زده اند نشانه پايان عصر حاكميت استكبار و نزديك شدن دولت كريمه آل محمد\"ص\". چشم ظاهر بين دشمن هرگز وجوه تمايز و تفاوت ما را با خويشتن در نخواهد يافت او ما را با مقياس هاي كمي مي سنجد و اين چنين هرگز نخواهد فهميد كه تفاوت يك سره در اين معنا نهفته است كه ايمان به معاد ترس از مرگ را از درون ما رانده است. ارسال شده توسط کاربر | فطرس