صنایع دستی تمیز کاری روی سفال

تمیز کاری چند مرحله دارد : یکی اینکه قبل از خشک شدن ما کار را انجام دهیم چون راحت تر است اگر نتوانستیم بعد از خشک شدن کار را خیس میکنیم ، قسمت های اضافی را برمیداریم . با ابر کاملا همه جا را میکشیم با سمباده جا های اضافه را سمباده میکشیم . مواظب باشیم ضربه نخورد بعد از تمیز کاری . پلاستیک رو و زیر کار میگذاریم بعد از سه روز پلاستیک زیر را برمیداریم و دو روز دیگر پلاستیک رو را هم برمیداریم برای اینکه کار ما ترک نخورد هر چه جای ما گرمتر باشد کار ما زودتر خشک میشود