صنایع دستی سبد بافی

شهر زرقان در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی قرار گرفته‌است. صنایع دستی از دیرباز در میان مردم این استان رواج داشته است. در این نماهنگ زیبا هنرمندی یک شهروند زرقانی را که مشغول بافتن سبدهای زیبا است به تماشا می نشینیم.