صنایع دستی قالی بافی در بنداروز

قالی بافی توسط زنان جنوبی در حال انتقال به نسل های آینده نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد تا این هنر زیبا از بین نرود. اینجا روستای بنداروز از توابع دشتستان است .