صنایع دستی تندیر

تنور از جمله سازه های جدا ناشدنی خانه های روستایی است که با گل ساخته می شود ساخت تنور از هشت تا پانزده روز به طول می انجامد . از عمده ترین مصالح تنور ، گل زرد با چسبندگی فراوان است که در کناره های تپه های جنگلی یافت می شود . کاهگل ، دم گاو ، یال اسب ، موی بز و نمک از جمله مصالحی است که در هنگام گل درست کردن در ساخت تنور استفاده می شود . گل ها را لوله ای گرد کرده روی هم می گذارند و ساختمان تنور را شکل می دهند . سپس روی آن را با گل و کاهگل می پوشانند . تنورها بنا به سلیقه کدبانوی خانه در اشکال مختلفی ساخته می شود . تنور از لحاظ کارکرد دو نوع است . نوع اول : برای پخت نان از آن استفاده می شود . نوع دوم : تنوریست که برای پخت شیره نی شکر و تهیه شکر قرمز از آن استفاده می شود . در ساخت این سازه ها ، دهنه ای به قطر تنور در نظر می گیرند و تشتی فلزی را روی کار می گذارند . این نوع تنور در فصل زمستان ، زمان رشدنی ها در مازندران کاربرد دارد و بیشتر در بخش مرکز استان – بابلسر و قائمشهر کاربرد دارد .