صنایع دستی سفال گری

سفالگری از نخستین صنایع ساخت دست بشر می باشد که ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده سفالی می گویند. خاک استفاده شده در صنعت سفالگری خاک رس می باشد. قبل از رواج شیشه سفالینه ها رایج ترین ظروف مورد استفاده بشر بودند.