صنایع دستی نمدمالی سرایان

ازاینکه نمدمالی نخستین بار در کجا ابداع شد هیچگونه اطلاعاتی در دست نیست جز اینکه در دوره نوسنگی مردمی که با پشم گوسفند سر و کار داشتند نمد را می شناختند. نویسندگان کلاسیک از هومر به بعد درباره نمد سخنانی گفته اند و آن را به طور عمده به ایران نسبت داده اند. قبایل ترک و چادرنشینان ایرانی نیز تا به امروز استادان مسلم هنر نمد مالی هستند. روشی که این چادرنشینان به کار می برند اگرچه ساده بوده ولی کماکان تا به امروز پایدار مانده است. نمد که به اصطلاح نسوج نابافته است با ایجاد فشار، رطوبت و حرارت درست می شود. ساختن نمد از جمله فنونی است که از گذشته در بیرجند و بعضی از روستاهای شهرستان های نهبندان، سربیشه و سرایان رایج بوده است ولی در حال حاضر فقط در بعضی از روستاها و شهرها، کم و بیش به این حرفه می پردازند که از آنجمله می توان روستای سلم آباد، سربیشه و شهر سرایان را نام برد. ابزار کار: 1- قالب نمد: قالب مخصوصی است از جنس حصیر و یا به ندرت گونی به ابعاد مورد نظر 2- پشم بر: وسیله ای برای پشم 3- قالب بند: طنابی که به سر آن چند تکه نمد بسته شده و برای بستن قالب به دور آن پیچیده می شود. 4- کلک: چهار شاخ بلندی است که به وسیله آن پشم حلاجی شده را روی قالب ریخته و پهن می کنند. 5- تکیژ کمون: پشم حلاجی شده را روی تکیژ می ریزند تا خاک آن…