صنایع دستی تنور

تنور در این کلیپ مراحل ساخت تنور های سنتی در شهرستان دامغان به تصویر کشیده شده است . در ساخت این تنورها جدا از اینکه از کاهگل ساخته می شود اعتقادی وجود داردکه این کارحتما باید باوضو انجام شود تا برکت سفره افزایش یابد.