صنايع دستي: سنگ شكنی

اینجا هفتگل شهری در دل استان خوزستان است كه تا اهواز مركز استان 90 كیلومتر فاصله دارد . شهر نفت و سنگ است . شهر سازه های منحصر به فرد و خانه های زیبای سنگی . به هر سو كه نگاه می كنی نمادی از سنگ می بینی كه با ظرافتی بلیغ خودنمایی می كند. معادن سنگی زیادی در هفتگل وجود دارد . پیران اصیل هفتگلی پیشه شان سنگ شكنی و سنگ تراشی ست .