همبستگی با کودکان فلسطینی باصدای حامد زمانی

همایش همبستگی کودکان شهرستان قدس با کودکان مظلوم فلسطین وغزه ومحکوم کردن جنایتهای صهیونیستهای غاصب اسرائیلی.