دلجویی آقای وزیر از خانم نماینده، بفرمایید شام ایرانی

در حاشیه مذاکرات هسته ای و پس از تهدید جواد ظریف اتفاق افتاد: