اظهارات کری درباره بازرسی از مراکز نظامی ایران

در جلسه بررسی توافق هسته ای وین - کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا