مرگ تدریجی یک واقعیت

سالانه حدود شصت هزار نفر در کشورمان به علت مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند