سرانجام راکتور اراک در برجام، آب سنگین واقعی یا اسمی !؟

راکتور اراک یکی از مهمترین بخش های مذاکرات و متن برنامه جامع اقدام مشترک ایران و 5+1 است.