تمرین آهنگ سروخرامان توسط گروه ماه چاوین به خوانندگی متین رضوانی پور

سرو خرامان از ترانه های سنتی منطقه تربت جام در دستگاه شور می باشد که توسط گروه ماه چاوین بازسازی شده است. اعضاء گروه: مهدی قاسمی: کمانچه، موسی فروزش: سنتور، امیرحسین توسلی: تار، علی رضا توسلی: کوبه ای، متین رضوانی پور: آواز