مصاحبه تصویری «پرانتز» دکتر فواد ایزدی: نظام بازرسی‌ها در توافقنامه وین

101
10 آذر 1394

دکتر فواد ایزدی: آمریکا با این قطعنامه بر برنامه نظامی ایران اشراف پیدا می کند.

فیلممصاحبه تصویرینظام بازرسیهاتوافقنامه وین5 1مذاکره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x