مصاحبه تصویری «پرانتز» دکتر فواد ایزدی: نظام بازرسی‌ها در توافقنامه وین

دکتر فواد ایزدی: آمریکا با این قطعنامه بر برنامه نظامی ایران اشراف پیدا می کند.