مستند «ایرانی های مرتد»

مستند «ایرانی های مرتد» با موضوع جنایات داعش و اعترافات یکی از سران این گروه تروریستی.