به همین سادگی (هفتمین قسمت از مستند پیاده روی اربعین)

پیرزن پایی ندارد و دستگیرش دختربچه ای است... هردو پا به پای هم به دنبال زائرها می آیند و التماس به این که امشب را در خانه ما بگذرانید. زائران را به حضرت زهرا قسم می دهد و به اهل بیت تا شبی را در خانه او بگذرانند...