آرزوی زندگی در آمریکا

اینجا پولدار ترین کشور دنیا آمریکاست و اینها متمدن ترین مردم دنیا آمریکایی ها برای تخفیف بیشتر با هم میجنگند و حاضرند یکدیگر را