قربانی (نهمین قسمت از مستند پیاده روی اربعین)

اختصاصی مستضعفین / کلیپی از مادری که خود را لایق خدمتگزاری زائران امام حسین نمیداند و در سراسر وقت از سوز حسین ناله میکند.