بانکداری اسلامی چه سودی دارد؟

از ۴ % کارمزدی که بانکها دریافت میکنند ۲ درصد صرف هزینه های بانک میشود بقیه صرف جایزه و... میشود