★ یکی از بهترین سکانس های فیلم Jurassic World ★

یکی از بهترین سکانس های فیلم Jurassic World از نظر خودم . حمله ی وحشتناک دیمورفودون ها و پترانودون به مردم و کشتن آن ها . در آخر زارا و یک پترانودون توسط موساسور خورده می شوند .