به آتش کشیدن سمبل اردوغان در روسیه

به آتش کشیدن سمبل اردوغان در روسیه در اعتراض به سرنگونی هواپیمای روسی