بنای تاریخی موزه سکه کرمان

یکی ا ز بناهای تاریخی کرمان که در ضلع شمالی میدان گنجعلیخان این شهر قرار گرفته است موزه سکه که نقشه ساختمان آن مربع و از یک گنبد مرکزی و چهار طاق نمای کم عمق تشکیل شده است . داخل ساختمان مزین به گچبری به شکل آجر کاذب است .همزمان با برگزاری مراسم خواجوی کرمانی این مکان به عنوان موزه سکه مورد استفاده قرار گرفت و دراین موزه مسکوکات متعلق به دوارن مختلف تاریخ مانند اشکانی ، ساسانی ، اموی ، عباسی، قاجاری و پهلوی به همراه اطلاعات آن قرار گرفته است. بنایی دیدنی و زیبا ..... کاری از زهرا استاد نارویی