مستند «گل به دروازه خودی» قسمت پنجم از مجموعه عبور از بن بست

«گل به دروازه خودي» از نگاه هاي بدون راهبرد تکنوکرات هايي مي گويد که بر خروج کشور از شرايط شکننده اقتصادي اصراري ندارد و عمل کردشان کشور را به سمت وابستگي بيشتر و ضربه پذيري در برابر تحريم ها، سوق مي دهد.این مستند پنجمين قسمت از مجموعه مستند «عبور از بن بست» است که به همت تهیه کنندگان برنامه ثریا تدارک دیده شده است.