نماهنگ « پائیز منا » به دو زبان عربی و انگلیسی با زیرنویس فارسی

نماهنگ « پاییز منا mena autumn » نماهنگی عربی انگلیسی است که با همت گروه فرهنگی هنری «باغ سیب» متشکل از دانشجویان دانشگاه امام صادق و دیگر دانشجویان تولید شده.