تذکر آیت الله صدیقی درباره سخنان تند روحانی در نمایشگاه مطبوعات

ایشان در حصار جریان قرار بگیرد حیف‌اش است. این نوع ادبیات را هم ما در شان یک رئیس جمهور نمی‌بینیم.