دومین قسمت از هفته نامه مستضعفین

در این قسمت نیز سه موضوع مطرح می شود که عبارت اند از جمهوری اسلامی تقلبی ، طراحی جدید دشمن برای به انحراف کشیدن انقلاب و هشدار جدی امام خامنه ای در مورد مسیر و تفکر امام خمینی.