القا می کنند از گرسنگی خواهیم مرد!

القا می کنند از گرسنگی خواهیم مرد!