باز باران (هشتمین قسمت از مستند پیاده روی اربعین)

-این مستند شامل دوازده قسمت میباشد که تا اربعین حسینی به صورت متناوب بازنشر می شود.