نظر جالب اکبر عبدی در مورد روحانی

نظر جالب اکبر عبدی در مورد روحانی