دو سال است در وزارت نفت نشسته ایم سینه می زنیم!

واقعیت های تکان دهنده ی استخراج و صادرات نفت و گاز کشور در برنامه ثریا