پاسخ امام خامنه ای به سهل اندیشی بعضی خواص

امام خامنه ای، سخنان رئیس جمهور روحانی را عامیانه و ساده اندیشانه دانستند و فرمودند آیا تاریخ را اینجور می فهمید و زندگی ائمه را اینجور تحلیل می کنید؟!