مصاحبه با ابوالفضل اسماعیلی در برنامه ی بی پرده(قسمت۲) ۱

مصاحبه با ابوالفضل اسماعیلی در برنامه ی بی پرده(قسمت دوم)
تهیه کننده و کارگردان:مجید حکیمی
www.sabzevar-music.ir